Home » עובדים זרים » ניכויי משכורת מעובד זר

ניכויי משכורת מעובד זר

ניכויים מותרים ואסורים ממשכורתו של עובד זר

ניכויי משכורת מעובד זרעל פי חוקי מדינת ישראל, זכויותיו של עובד זר והתנאים הסוציאליים להם הוא זכאי, הם זהים לאלו של עובד אזרח ישראל.

ביניהם: שכר מינימום, חופשות שנתיות, יום מנוחה שבועי, דמי נסיעה, דמי הבראה, ביטוח רפואי, פיצויי פיטורין וכו'. מלבד זכויות אלה רשאי המעסיק לנכות ממשכורתו של העובד בעבור מיסים ושירותים שונים. להלן רשימת הניכויים שרשאי המעסיק לנכות ממשכורתו של העובד הזר:

ביטוח לאומי

על המעסיק לשלם לדאוג לתשלום לביטוח הלאומי עבור העובד. תשלום זה מכסה שלושה מקרים: תאונת עבודה, הריון של עובדת או פשיטת רגל.

דמי הביטוח הלאומי המשולמים הם כדלקמן:

 • ניכוי מהעובד: 0.04% עבור שכר מופחת, שגובהו עד ל-60% מהשכר הממוצע במשק או 0.87% עבור שכר רגיל , שגובהו מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק.
 • הפרשה מהעובד: 0.72% עבור שכר מופחת, שגובהו עד ל-60% מהשכר הממוצע במשק או 0.8% עבור שכר רגיל , שגובהו מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק.

מס הכנסה

ינוכה אוטומטית ממשכורת העובד על ידי מס הכנסה במידה והמעסיק הצהיר כי הוא משלם משכורת ברוטו. במקרה בו המעסיק מצהיר כי הוא משלם לעובד נטו, עליו לדאוג לתשלום למס הכנסה.

ניכוי ביטוח בריאות מהשכר

עובד זר פטור מניכוי דמי ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכן גם אינו מבוטח בביטוח בריאות. על המעסיק לדאוג לו לביטוח רפואי חלופי.

ביטוח בריאות

על המעסיק לדאוג לביטוח בריאות עבור העובד בכל תקופת העסקתו. ביטוח הבריאות יעשה על ידי סוכן ביטוח מורשה. חשוב מאוד לבטח את העובד בביטוח רפואי שכן, כאמור, הוא אינו מבטוח בביטוח בריאות מתוקף חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. ללא ביטוח רפואי לא יוכל העובד לקבל טיפול רפואי במידה ויזדקק לו.

העובד יחזיק בידיו פוליסת ביטוח בשפתו. לצורך תשלום הביטוח הרפואי ינכה המעסיק ממשכורת העובד סכום על פי ההוראות להלן:

 • עובד המועסק אצל מעסיק אחד בלבד – ינוכה משכרו עד ל-50% מסכום הפרמיה שהמעסיק עצמו משלם.
 • עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד – ינוכה משכרו עד משליש מסכום הפרמיה שהמעסיק עצמו משלם.

בכל אופן הסכום שינוכה לא יעלה על 106 ₪.

מגורים

עבור מגורים אצל המעסיק, יוכל המעסיק לנכות את הסכומים הבאים בהתאם לאיזור המגורים:

צפון- 94 ₪, חיפה 114 ₪, איזור המרכז 114 ₪, תל אביב 171 ₪, ירושלים 151 ₪, דרום 102 ₪.

בנוסף, ינוכה משכרו של העובד סכום של עד 67 ₪ לחודש עבור הוצאות חשמל ומים. במידה והמגורים אינם בבעלותו של המעסיק, המעסיק ישלם לעובד את הסכומים הבאים בהתאם לאיזור המגורים:

צפון- 188 ₪, חיפה 228 ₪, איזור המרכז 228 ₪, תל אביב 342 ₪, ירושלים 302 ₪, דרום 204 ₪.

חובות למעביד

מעסיק רשאי לנכות סכומים מוסכמים מראש עבור מקדמות או הלוואות שניתנו לעובד וזאת בתנאי שיש למעסיק הסכמה של העובד בכתב.

קרן פנסיה

עובד זר זכאי להפרשות משכרו לקרן פנסיה אשר תעובר לידו בתום העסקתו. עובדים זרים יפרישו את כספם לחשבון מיוחד המיועד לנושא ומנוהל על פי הנחיות שר האוצר. יש להקפיד כי סך כל הניכויים משכרו של העובד בעבור ביטוח רפואי, מגורים, הוצאות נלוות וחובות העובד לא יעלו על 25% משכרו. כאשר סך כל הניכויים משכרו של העובד אינם מגיעים ל-25%, חל איסור לנכות יותר מסך הניכויים.

חשוב לשים לב כי כל עובד זר המועסק בישראל זכאי לתשלום של שכר מינימום ומעלה. את השכר יש לשלם לעובד לא יאוחר מהתשיעי לכל חודש.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר