Home » היתר העסקת עובד זר באופן מהיר

היתר העסקת עובד זר באופן מהיר

כהיתר העסקת עובד זר באופן מהירכלל, תושבי מדינת ישראל מנועים מהעסקת עובדים זרים, וזאת על פי החוק, במטרה להגן על הכלכלה הישראלית ולהבטיח כי תושבי המדינה ייהנו מזכות קדימה בבואם להשתלב במעגל התעסוקה.

חרף האמור, החוק מכיר בכך שבמקרים מסוימים קיים צורך בהעסקת עובדים זרים, ומשכך נקבעו בחוק נהלים מוסדרים להעסקת עובדים זרים בתחומי עיסוק מקצועיים מובחנים, כדוגמת תחום הסיעוד, המרכז חלק נכבד מכלל העובדים הזרים המועסקים במדינת ישראל.

נכון לימינו, העסקת עובד זר דורשת בראש ובראשונה הוצאת אישור מקדים, כאשר הגוף הממשלתי המופקד על הסוגיה, אשר בסמכותו להוציא היתר העסקת עובד זר, הינו רשות האוכלוסין וההגירה, כיחידת סמך במשרד הפנים. דא עקא, הליך הנפקת היתר העסקת עובד זר הינו במרבית המקרים הליך ארוך למדי, כאשר גם משעה שהמבקש המציא את מלוא המסמכים הנדרשים, עדיין הוא נדרש להמתין פרק זמן לא קצר לצורך אישור הבקשה, שיכול להיאמד בחודשים ארוכים.

אישור העסקת עובד זר – נוהל מהיר

בעוד שבמרבית המקרים, תושב ישראלי המבקש להעסיק תחתיו עובד זר עודנו נדרש לפעול בהתאם להליך הכללי המוסדר בחוק, הרי שהחוק גם מכיר בקיומם של מקרים חריגים, במסגרתם קיים צורך דחוף באישור העסקתו של עובד זר, וזאת בפרט בתחום הסיעודי. מקרה מסוג זה מתייחס למצב בו העסקת העובד נדרשת לצורך סיעודו של תושב ישראלי אשר שוחרר זה עתה מבית החולים, כאשר לרוב, הליך האישור הרגיל לא נותן מענה למקרים אלו, עקב משכו הרב.

מסיבה זו, ובמקביל להליך הרגיל, קיים נוהל מיוחד להעסקת עובדים זרים, אשר ייחודו ביחס להליך הרגיל הוא בפרק הזמן הקצר הנדרש לצורך אישור הבקשה. עם זאת, הליך זה מיועד אך ורק במקרים מהסוג המתואר לעיל:

 • הבקשה הינה להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד (הנוהל אינו רלוונטי להעסקת עובד זר בתחומים מקצועיים אחרים).
 • מגיש הבקשה הינו חולה אשר עתיד להשתחרר מאשפוז בבית חולים, כאשר מועד השחרור העתידי נקבע זה מכבר בהחלטת המוסד הרפואי.
 • בהתאם לחוות דעת אשר הונפקה מטעם בית החולים, המבקש נדרש להימצא בהשגחה רפואית צמודה לאורך מרבית שעות היממה.

יש לציין עם זאת, כי היתר העסקה מסוג זה שונה מהיתר כללי להעסקת עובד זר, וזאת בשני מובנים:

 • בניגוד להיתר הרגיל, היתר העסקה הניתן בנוהל המהיר תקף אך ל-3 חודשים. במידה ולאחר תום תוקפו המעסיק מבקש להאריכו, עליו לעשות זאת בהתאם לנוהל ההעסקה הרגיל.
 • היתר מסוג זה מאפשר להעסיק אך עובד זר אשר מקום מושבו הוא בארץ, ואינו מאפשר הבאת עובד זר מחו"ל.

כיצד ניתן להנפיק היתר העסקת עובד זר בנוהל המהיר?

בדומה לנוהל הרגיל, גם העסקת עובד זר בנוהל המהיר דורשת מהמבקש לפנות בראש ובראשונה לרשות האוכלוסין וההגירה על גבי טופס בקשה, אליו המבקש נדרש לצרף מסמך רפואי מטעם בית החולים בו הוא מאושפז, המאשר כי החולה נדרש להסתייע בסיוע צמוד לאחר שחרורו מבית החולים. מטבע הדברים, המסמך נדרש לכלול גם את מועד שחרורו העתידי של המבקש מבית החולים.

במקביל להגשת הבקשה, ומוקדם ככל הניתן, על החולה לפנות לאחת מחברות כוח האדם הפועלות בישראל, וזאת לצורך איתור עובד זר מתאים. משלב זה, חברת כוח האדם מסייעת במילוי הטפסים הנדרשים מול גורמי רשות האוכלוסין, וזאת עד מועד אישור הבקשה, והנפקת היתר ההעסקה המבוקש, אשר מוגבל כאמור לשלושה חודשים לכל היותר.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר