Home » מבחן ההכנסה של ביטוח לאומי

מבחן ההכנסה של ביטוח לאומי

מבחן ההכנסות של ביטוח לאומילפי חוק סיעוד, לצורך אישור הזכאות לגמלת הסיעוד של ביטוח לאומי יש לעמוד במספר תנאים: הגעה לגיל פרישה (67 עבור גברים ו64 עבור נשים), תושבות ישראלית, התגוררות בקהילה, מבחני תפקוד ותלות, קבלת קצבאות נוספות מהמדינה וכן מבחן הכנסה.

לצורך קבלת גמלת הסיעוד, הכנסותיו של מבקש הגמלה צריכות להיות מתחת לתקרה מסוימת. להלן פירוט הפרמטרים הנכנסים תחת מבחן ההכנסות של הביטוח הלאומי:

 1. הכנסות מעבודה.
 2. הכנסות מעסק.
 3. דמי שכירות מהשכרת דירה, חנות, עסק וכו'.
 4. דיבינדים.
 5. קצבאות מעבודה או מהמדינה (כולל קצבת זקנה, קצבת שאירים וקצבת נכות של בן הזוג)
 6. כל הכנסה ללא פטור מפורש.

בעת הגשת המסמכים לבקשת גמלת סיעוד יש צורך לדווח על כל הכנסה שיש למבקש הגמלה. הדיווח נעשה על כל ההכנסות בשלושה חודשים מתוך ארבעת החודשים שקדמו לחודש בה מוגשת הבקשה. כלומר, ניתן לבחור האם לדווח על החודש האחרון והשניים שלפניו או על שלושת החודשים שקדמו לחודש האחרון. אפשרות זו חשובה בעיקר למי שהכנסותיו אינן קבועות בכל חודש.

ההוצאות המנוכות מההכנסות המדווחות הינן:

 1. תשלומי שכר דירה או דיור מוגן.
 2. תשלומי מימון של הוצאות אחזקה במוסד או בית אבות עבור בן זוג, הורה או ילדו.
 3. תשלומי מזונות לבן זוגו או ילדיו שאינם מתגוררים עימו.

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם לשכר הממוצע במשק. כיום (שנת 2013) עומד השכר הממוצע על 8,828 ₪ לחודש. השכר הממוצע לחודש נקבע במשק אחת לשנה בחודש ינואר, על מנת להתעדכן בשכר הממוצע המשתנה משנה לשנה יש לבדוק את תקרות השכר המפורסמות בכל שנה. לאחרונה אושר חוק המעניק גמלת סיעוד גם לאזרחים ותיקים בודדים.

זכאות לגמלת סיעוד מלאה

הזכאות לגמלת סיעוד מלאה על בסיס סכום ההכנסה ניתנת במקרים הבאים:

 • מבקש גמלה יחיד – הכנסה שאינה עוברת את תקרת השכר הממוצע במשק.
 • מבקש גמלה בעל בן זוג – הכנסה שאינה עוברת פעם וחצי מתקרת השכר הממוצע במשק.
 • מבקש גמלה עם ילד – עבור כל ילד מתווסף סכום של מחצית השכר הממוצע במשק. ההכנסה אינה עוברת את הסכום המחושב על פי מספר הילדים.

זכאות למחצית גמלת סיעוד

הזכאות למחצית גמלת סיעוד על בסיס סכום ההכנסה ניתנת במקרים הבאים:

 • מבקש גמלה יחיד – הכנסה שאינה עוברת 150% מתקרת השכר הממוצע במשק.
 • מבקש גמלה בעל בן זוג – הכנסה שאינה עוברת 225% מתקרת השכר הממוצע במשק.
 • מבקש גמלה עם ילד – עבור כל ילד מתווסף סכום של שלושת רבעי מהשכר הממוצע במשק. ההכנסה אינה עוברת את הסכום המחושב על פי מספר הילדים.

גמלת סיעוד מלאה נחשבת גמלה של 150% ואילו גמלת סיעוד חלקית נחשבת 100%. הפערים הבאים לידי ביטוי בהיקף הגמלה על סמך ההכנסה הם:

 • 100% גמלה: כוללת 9 ושלושת רבעי שעות של טיפול סיעודי לבעלי הכנסה נמוכה ו-5 שעות טיפול לבעלי הכנסה גבוהה.
 • 150% גמלה: כוללת 15.5 שעות טיפול לבעלי הכנסה נמוכה ו7.5 שעות לבעלי הכנסה גבוהה.

בטרם הגשת הבקשה לזכאות לגמלת סיעוד, יש לבדוק היטב את ההכנסה המדווחת וכן את ההוצאות השונות. במידה וסך ההכנסות גבוהות מהתקרה שנקבעה בחוק, מבקש הגמלה אינו זכאי לקבל גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי והבקשה תדחה. לעיתים, כאשר עוברים את תקרת ההכנסה כדאי לבדוק אפשרות לוותר על הכנסות מסויימות כאשר הן נמוכות (שכר דירה, עבודה, קצבה וכו') על מנת לקבל אישור לגמלת סיעוד.

חשוב מאוד לשמור על אמינות לדווח אמת ולא להשמיט אף הכנסה, השמטה כזו הינה עבירה על החוק ועלולה לגרום לשלילה מוחלטת של הגמלה.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר