Home » עובדים זרים » זכויותיהם של עובדים זרים

זכויותיהם של עובדים זרים

להלן רשימת הזכויות המגיעות לעובד זר בכלל ולעובד סיעודי בפרט. ראשית, פגיעה באחת מהזכויות הינה עבירה על החוק אולם חושב לזכור כי פגיעה בהן מהווה פגיעה בעובד אשר אחראי על סיעוד איש משפחה יקר לכם, וכי סביר להניח שעובד מרוצה יטפל ביקירכם ביתר מסירות מאשר עובד שזכויותיו נפגעות.

שכר

 1. זכויותיהם של עובדים זריםכל עובד זר המועסק בישראל (גם אם אין לו אשרת עבודה) זכאי לתשלום של שכר מינימום.
 2. המעסיק ישלם לעובד את משכורתו לא יאוחר מה-9 לחודש.
 3. שעות נוספות
 4. מעסיק רשאי לנכות משכר העובד את הניכויים בסכומים הבאים בלבד:

א. ביטוח בריאות – עד מחצית הסכום ששילם המעסיק ולא יותר מ106 ₪.

ב. ביטוח לאומי – עד 0.04% בלבד משכר העובד.

ג.  עבור מגורים בבעלותו יכול המעסיק לנכות את הסכומים הבאים בלבד:

צפון- 94 ₪, חיפה 114 ₪, איזור המרכז 114 ₪, תל אביב 171 ₪, ירושלים 151 ₪, דרום 102 ₪.

ד. אם המגורים אינם בבעלות המעסיק, ישלם המעסיק לעובד – כפל הסכום לפי איזור מגורים וכן 67 ₪ לחודש עבור הוצאות חשמל ומים.

מגורים

המעסיק מחוייב לספק לעובד מגורים הולמים הכוללים מיטה ללינה וכן מקום לאיפסון חפציו. המעסיק מחויב לתת לעובד מגורים 7 ימים לאחר תום העסקתו.

ימי מנוחה וחופשות

 1. העובד זכאי ל-36 שעות רצופות חופשיות, הכוללות את יום המנוחה של העובד על פי דתו. במידה והעובד נאלץ לעבוד ביום זה הוא זכאי לתשלום של 150% משכרו וכן ליום מנוחה חלופי.
 2. העובד זכאי למספר ימי חופש בהתאם לוותק שלו, וזאת ללא חישוב יום המנוחה השבועי: בארבעת השנים הראשונות הזכאות היא ל-12 ימי חופש, בשנה החמישית הזכאות היא ל-15 ימי חופש, בשנה השישית 16 ימי חופש, בשנה השביעית ל-18 ימי חופש.
 3. התשלום עבור ימי החופש הינו התשלום הרגיל בעבור יום עבודה.
 4. בימי החופשה העובד אינו מחויב לדאוג או לשלם למחליף.
 5. העובד זכאי ל-9 ימי חג בשנה, במידה והם אינם חלים ביום החופשה השבועי.
 6. תשלום עבור חופשת חג הינו התשלום הרגיל בעבור יום עבודה, במידה והעובד נאלץ לעבוד ביום החג הוא זכאי לשלום של 150% משכרו וכן יום מנוחה חלופי.

ימי מנוחה

המעסיק חייב בתשלום שכר עבור ימי מחלה של העובד כנגד הצגת אישור רפואי, כאשר אין תשלום עבור היום הראשון, ביום השני והשלישי משולמים 37.5% מהשכר ומהיום הרביעי ואילך 75% מהשכר.

ביטוח בריאות ודמי הבראה

 1. לאחר שנת עבודה זכאי העובד לחמישה ימי הבראה בתעריף מוגדל. בשנה השנייה והשלישית זכאי העובד לשישה ימי עבודה ובשנה הרביעית עד העשירית לשבעה ימים.
 2. המעסיק מחויב בתשלום ביטוח רפואי לעובד בכל משך תקופת עבודתו.

טיפול רפואי

 1. הטיפול הרפואי של העובד מכוסה על יד ביטוח בריאות פרטי, מלבד תאונות עבודה ואשפוז ללידה המכוסה על ידי הביטוח הלאומי.
 2. עובד ללא ביטוח בריאות זכאי לקבל טיפול בבית חולים, אך יחויב בעלויות האשפוז.

פיטורין

 1. לאחר שנת עבודה זכאי העובד לפיצויים במקרה של פיטורין או הפסקת עבודה בשל: פטירת המטופל, העברתו למוסד, אי חידוש ויזה, מצב בריאותי של העובד, לידה ועוד.
 2. דמי הפיצויים יחושבו לפי השכר החודשי כפול מספר שנות העבודה.
 3. העובד או המעסיק מחויבים לתת הודעה בכתב טרם הפיטורין/ההתפטרות בתזמון על פי מספר השנים בהם הוא מועסק: 6 חודשים ראשונים – יום לכל חודש, שישה חודשים עד שנה- 6 ימים. לאחר מכן 2.5 ימים לכל חודש נוסף.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר