Home » ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואיעל פי החוק, זכאי כל אדם הנמצא בפני טיפול רפואי, למידע מלא אודות הטיפול המתבצע, הכולל את הסיכונים הקיימים במסגרת הטיפול. בהתאם, זכותו של כל אדם, לבחור האם לעבור טיפול כזה או אחר, ואם אין הוא מעוניין, אין אפשרות להכריח אותו.

למרות האמור לעיל, ישנו מקרה אחד, בו ניטלת זכות ההחלטה מהחולה, והוא במקרה של חוסר כשירות נפשית או פיזית, לדוגמא: קשיש חולה אלצהיימר או דמנציה, קשיש סיעודי המחובר למכשירי הנשמה ואין הוא ער בכדי להביע את דעתו בנוגע לניתוח דחוף וכן הלאה.

במקרים כגון אלו, עומדות בפני החולה, שתי אפשרויות עיקריות: מינוי אפוטרופוס ומתן ייפוי כוח רפואי. שתי האפשרויות שונות מאוד זה מזה, אך תפקידן די זהה והוא משמש כלי לאדם קרוב, באמצעותו יכול הוא להחליט כיצד יש לפעול במצבים רפואיים שונים. במאמר זה, נתמקד בנושא ייפוי הכוח הרפואי, אותו מעניק הקשיש לדמות עליה הוא סומך, או יודע כי היא תחליט את הדרך הטובה ביותר עבורו.

ייפוי כוח רפואי – מה זה?

ייפוי כוח הינו מסמך, המאפשר מינוי של אדם או ארגון, לטפל בצרכים של האדם (מייפה הכוח), עת אין באפשרותו לעשות זאת. מיופה הכוח יכול להיות קרוב משפחה, חבר או עורך דין. בשונה מייפוי כוח כללי, המסמיך את מיופה הכוח לטפל במגוון מצבים (החל מטיפול בעסקאות בנקאיות וכלה בתשלומי מיסים), ייפוי כוח רפואי, מתייחס אך ורק להחלטות רפואיות הנוגעות למייפה הכוח.

את ההחלטות יכול מייפה הכוח לבצע רק במצבים בהם אין מייפה הכוח כשיר מבחינה מטלית, אינו מודע למצבו או אינו מסוגל לקבל החלטות מכל סיבה שהיא. את ייפוי הכוח נהוג לכתוב עוד כשהקשיש נמצא במצב ערות ופיקחות, זאת על מנת שייפוי הכוח יקבל תוקף משפטי.

תוכנו של ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח חייב להיות מוגש בכתב ועליו לכלול את חתימתו של מייפה הכוח. כמו כן, על ייפוי כוח לכלול את כל / רוב הנקודות הבאות:

 • התאריך והמקום בו נכתב ייפוי הכוח
 • מספר תעודת הזהות של מייפה הכוח
 • פרטיו של המיופה כולל מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו
 • תוכן ייפוי הכוח (כגון: אני מייפה את כוחו של אדם X, להסכים או לסרב לקבלת החלטות בנוגע לטיפול רפואי Y) הכולל פירוט של הטיפולים או המצבים בהם על מיופה הכוח להחליט כיצד לפעול, וכן, האפשרות לקבל מידע רפואי מהאנשים או הגופים אשר טיפלו בקשיש
 • מועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף (תאריך או סיבה- חוסר כשירות פיזית או נפשית)
 • הגבלות ייפוי הכוח
 • ויתור על תביעות שעלולות להיווצר עקב החלטות מייפה הכוח, באם הלה, נהג לפי החוק
 • חתימתו של מיופה הכוח
 • חתימת עד (עובד סוציאלי, עורך דין, פסיכולוג ועוד)
 • פקיעת תוקף ייפוי הכוח

בין הנושאים המכוסים במסגרת ייפוי כוח:

 • סירוב או הסכמה לקבלת טיפול רפואי או תרופתי
 • חתימה או הסכמה בכתב במקום הקשיש
 • קבלת מידע רפואי או חוות דעת רפואית
 • אשפוז הקשיש במוסד מתאים לו
 • ייצוג בפני ועדות אתיקה או בנושאים משפטיים

תוקף ייפוי כוח רפואי

מייפה הכוח יכול לבצע החלטות במקום הקשיש, אך ורק כאשר אין ביכולתו לעשות זאת מסיבה זו או אחרת. במצב בו הקשיש פיקח וערני, ויש ביכולתו להחליט על גורלו, אין למיופה הכוח משקל על ההחלטה אלא רק לקשיש עצמו.

כתיבת ייפוי כוח לא גורמת לאבדן זכויות הקשיש, והוא יכול לחזור בו בכל עת, בכתב או בפני שני עדים. במידת הצורך, ניתן לבטל את ייפוי הכוח לגמרי, באופן מידי ובאותה צורה. כדאי לדעת כי לייפוי כוח אין נוסח קבוע מעוגן בחוק, כך שניתן להוסיף תנאים, מידע והגבלות באופן חופשי ובתנאי שיהיו מקובלים על כולם.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715471

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר